@Trangkylie

Hades

Bạn đã đi xem Hai Phượng chưa? Mấy lần rồi? Tớ thì chiều này là lần 2 ?

1 lần đã thấm lắm rồi. :v

Language: English